تقدیم

ای مرد روزهای سخت

ای آفتاب دشت و کوه

ای پنجه در چنگال شب

ای گام هایت با شکوه

صد کوه را زیر نظر

عرش خدا بر بال و پر  


این لاله های دشت خون

از سعی  تو دارد ثمر

شب بود و سرما بود و دشت 

ای با طبیعت مهربان

برق نگاهت می زند

آتش به جان دشمنان

صد لاله از خونت دمید

ای مهربان با آهوان 

ای مرد کوه و دشت و شب

آرام بحر بختگان

تو قله ها پیموده ای

با صخره ها هم خانه ای

بیداریت در شب خوش است

با آسمان همسایه ای 

تو ضامن آهو شدی 

با ذکر نام یا رضا

ای عشق ای مرد خدا

ای رهرو موسی الرضا

/ 0 نظر / 9 بازدید