آمار جالب از طعمه های یوز

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران،مدیر پروژه حفاظت از یوز آسیایی گفت:"بر اساس گزارش های دریافتی از این زیستگاه،یوز تمایل بیشتری به شکار قوچ و میش دارد به طوری که 59درصد از طعمه های یوز مربوط به گونه قوچ ومیش است."

وی در گفت و گو با ایرن افزود:"38درصد طعمه یوز متعلق به کل و بز است و درصد بسیار کمی هم به مارمولک،پرندگان و...اختصاص دارد."
جورابچیان با اعلام اینکه گزارش های دریافتی از سایر زیستگاه ها نیز کم و بیش مشابه است،خاطرنشان کرد:"یوز ایرانی تمایل بیشتری به شکار قوچ و میش دارد تا آهو."
این در شرایطی است که یوز آفریقایی کاملا به شکار آهو تمایل دارد.

/ 0 نظر / 7 بازدید