جنگل ابر.....

نمی دانم باز کدام اقا زاده یا مسوول به قول رضا امیر خانی سه لتی نه دولتی درمسیرجنگل ابر ویلایی علم کرده است و مسیرش برای ایاب و ذهاب ولختی عیش ونوش بد مسیر است وپرپیچ وخم وبه مزاق آقا زاده خوش نیامده است ومتعهد می شود چنان که از سفربرگشت برای پدرمحترم مسوول خود طرحی را رائه بدهد که بله ما در این مسیرمشکل تردد داریم وجاده باریک است وتصادف زیاد است وخلاصه با هزاراب وتابوخالی بندی طرح و ایده اش را برای ابوی محترم مسوول مقبول بیاندازد وپدرهم به فکراین که چگونه وبا چند وعده و وعید همکاران سه لتی خود را مجاب کند. وبعد از تصویب واختصاص بودجه از ردیف ما فوق  گل وگشاد که تادلت بخواهد عناوین ثانویه برای برداشت وصرف آن وجود دارد که خود این عناوین یک عقل حسابگر فعال می خواهد و چرتکه بیانداز قهار فقط بحث بر سراین است که  سود سرشار این طرح را با لابی  در جیب کدام اقا زاده ای بریزد که هوایش را داشته باشد ودر فلان دعوای سیاسی حامیش باشد.فقط می ماند محیط زیست وروستایی و درخت وجنگل که این را هم با چندتا دروغ شبیه راست از جنس مسوولانه درستش می کند که اگر هم یک روزی برفرض محال تقصیرشان ثابت شد با یک نطق پیش از دستور خود را تبرئه کند و چنان چرب زبانی که روستایی و روستا زاده  بدهکار هم بشوند.

مخلص کلام  این که ما نیز چون سازمان های مردم نهاد درزمینه محیط زیست والبته مبارزه با مسوول سه لتی با روستایی همراهیم و با جنگل و درخت هم صدا ونه با آقا زاده و نماینده و وکیل و وزیر و معاون پارلمانی

جمال عزیزی

/ 0 نظر / 17 بازدید